Kadry i płace
2024-05-09

Jak rewolucja składkowa wpłynie na stan portfela zleceniobiorców i zleceniodawców?

Na horyzoncie rysuje się istotna zmiana w zakresie ubezpieczeń społecznych. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku odprowadzania składek ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych, a także planuje się zlikwidowanie możliwości łączenia tytułów do ubezpieczeń społecznych. To, co się szykuje, może znacząco wpłynąć na sytuację finansową zarówno osób wykonujących prace na zlecenie, jak i ich zleceniodawców. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem stycznia 2025 roku.

Jednym z kluczowych celów zawartych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) było zmniejszenie podziałów na rynku pracy oraz zwiększenie ochrony socjalnej dla wszystkich pracujących. W praktyce, to zobowiązanie przekłada się na wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego dla każdej umowy zlecenia. Ta zmiana wpłynie na stan portfela zleceniodawców i zleceniobiorców.

Jak jest teraz?

Aktualne przepisy dotyczące umów zlecenia nakładają obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne tylko w określonych sytuacjach. Na przykład, składki ZUS są wymagane, gdy umowa zlecenia jest pierwszą umową i nie występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia – wówczas umowa ta stanowi jedyne źródło dochodu.

Jeżeli jednak osoba wykonująca zlecenie ma już inne źródła dochodu z pierwszej umowy, które przekraczają minimalne wynagrodzenie (obecnie 4242 zł brutto), to z kolejnych umów zlecenia składek już nie płaci.

Umowy o dzieło nie podlegają zasadom ubezpieczenia społecznego, chyba że są zawarte bezpośrednio z pracodawcą, z którym wykonujący dzieło pozostaje w stosunku pracy.

Jakie są planowane zmiany?

Po wprowadzeniu nowych przepisów, wszystkie umowy zlecenia będą objęte obowiązkiem odprowadzania pełnych składek ZUS. Zmiany dotkną także umowy o dzieło, które będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, natomiast ubezpieczenie chorobowe ma być w tym przypadku dobrowolne.

Planowane przepisy przewidują pewien wyjątek. Umowy cywilnoprawne zawierane z uczniami i studentami do 26. roku życia będą nadal zwolnione z obowiązku odprowadzania składek, podobnie jak to ma miejsce obecnie.

Te zmiany prawne przyniosą istotne konsekwencje finansowe zarówno dla zleceniobiorców, którzy do tej pory nie byli objęci obowiązkiem oskładkowania, jak i dla firm, które teraz będą ponosić wyższe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń. Dla wielu zleceniobiorców oznacza to niestety niższe wynagrodzenia netto. Przedsiębiorstwa i pracujący na umowach cywilnoprawnych powinni przygotować się na te zmiany, analizując ich potencjalny wpływ na ich finanse i planując odpowiednio swoje działania.

Niższe wynagrodzenia i wyższe koszty dla firm?

Jak wynika z analizy wpływu nowych przepisów dotyczących oZUSowania umów cywilnoprawnych, zleceniobiorcy mogą odczuć znaczące obniżenie kwoty, którą otrzymują "na rękę" – nawet o około 14%. Z kolei dla firm, które zatrudniają na podstawie takich umów, koszty zatrudnienia wzrosną o ponad 20%.

Jeśli firma zdecydowałaby się dostosować wynagrodzenia tak, aby zleceniobiorcy otrzymywali tę samą kwotę netto co przed zmianami, całkowity koszt zatrudnienia wzrósłby o prawie 40%. Natomiast jeżeli firma nie zdecyduje się na zmianę warunków wynagradzania, kwota, którą zleceniobiorca otrzymuje na rękę, może spaść aż o 28%.

Jesteśmy przygotowani na zmiany- dołącz do Symmetrical.ai

W obliczu nadchodzących zmian w przepisach dotyczących oZUSowania umów cywilnoprawnych, kluczowe staje się posiadanie solidnego partnera, który pomoże Twojej firmie dostosować się do nowych realiów. Symmetrical.ai jest czujne na wszelkie nowości prawne, zapewniając, że Twoja firma będzie działać zgodnie z najnowszymi regulacjami. Oferujemy kompleksową obsługę wraz z platformą, która obejmuje prawidłowe naliczanie wynagrodzeń i efektywne zarządzanie czasem pracy, co jest niezbędne, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i zabezpieczyć stabilność finansową Twojej firm. Nie pozwól, aby zmiany w prawie zaskoczyły Twoją firmę.

Chcesz prowadzić płace bez problemów? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.