Polityka Prywatności

Tytuł dokumentu

Polityka Prywatności Symmetrical

Cel dokumentu

Spełnienie wymogu poufności wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych

Data obowiązywania

Wersje skrócone (plik pdf do ściągnięcia)

Wstęp

Polityka stanowi kompleksowy zbór wszystkich informacji na temat przetwarzania danych przez Symmetrical. Dotyczy ona wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych, usług oraz umów zawieranych przez Symmetrical.Polityka jest zawsze dostępna na stronie internetowej Symmetrical.ai/gdpr oraz w aplikacji mobilnej Symmetrical. Ponadto jest przesyłana na Twój adres e-mail w procesie zawierania dowolnej umowy z Symmetrical (a jeśli umowa zawierana jest na piśmie dodatkowo polityka może być wydana w wersji papierowej).Przedstawione poniżej menu wyboru umożliwia bezpośrednie przejście do poszczególnych rozdziałów Polityki.

Dodatkowo powyżej znajdziesz politykę w wersji do ściągnięcia (plik pdf) oraz polityki w wersjach skróconych dedykowane konkretnym umowom lub usługom.

Staraliśmy się napisać Politykę w sposób jasny, prosty i przejrzysty. Ograniczamy liczbę odniesień w dokumencie oraz odwołań do przepisów. Jednak, jeśli przeczytasz całą Politykę od początku do końca zauważysz powtórzenia – nie da się ich uniknąć.

Polityka dotyczy wszystkich naszych stron, aplikacji, usług i umów, czyli całości przetwarzanych przez Nas danych osobowych. Dlatego Polityka dostępna jest dla wszystkich naszych pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów w całej Europie. Nie ma znaczenia jaka wiąże nas relacja i jakim kanałem została nawiązana (pisemnie, poprzez stronę internetową, w aplikacji mobilnej, telefonicznie, mailowo, podczas akcji promocyjnej lub konferencji branżowej czy np. za pośrednictwem portalu społecznościowego). Dlatego w Polityce znajdziesz informacje, które mogą nie mieć zastosowania do Twojej konkretnej sytuacji. Aby zapewnić czytelność postanowiliśmy, że podstawowy tekst Polityki stanowi zbiór uniwersalnych informacji i zasad, a odstępstwa od tego standardu wraz z informacją z czego wynikają, będą wyraźnie oznaczane.

Dodatkowo chcemy zaznaczyć, że Symmetrical to nie jest jeden podmiot. Symmetrical jest grupą składającą się obecnie z trzech przedsiębiorstw, przy czym różnią się one zakresem usług lub zawieranych umów oraz przetwarzanymi danymi, ale dla uproszczenia używamy określenia Symmetrical, My lub Nas. Jeśli istnieje potrzeba wyróżnienia informacji o konkretnym przedsiębiorstwie z naszej grupy wyraźnie zaznaczamy takie odstępstwo.

Jakie przedsiębiorstwa wchodzą w skład grupy Symmetrical?

SYMMETRICAL.AI Limited., z siedzibą w Suite 1, 3rd Floor 11 – 12 St. James’s Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB, wpisaną do rejestru Companies House pod numerem 11843660.
Wyjaśnienie
Symmetrical.ai to spółka brytyjska będąca właścicielem Symmetrical Labs i Symmetrical Financials i realizuje ona głównie funkcje holdingową (pomaga zarządzać grupą Symmetrical).

SYMMETRICAL LABS SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 6/17, 00-451 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747407, nr NIP 7010850471, o kapitale zakładowym 300 000 PLN opłaconym w całości.

Wyjaśnienie
Symmetrical Labs to polska spółka technologiczna dostarczająca rozwiązania IT niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usług finansowania pracowniczego.

SYMMETRICAL FINANCIALS SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 6/17, 00-451 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775925, nr NIP 7010911511, o kapitale zakładowym 200 000 PLN opłaconym w całości.

Wyjaśnienie
Symmetrical Financials to polska spółka finansowa będąca zarejestrowanym w KNF pośrednikiem kredytowym oraz instytucją pożyczkową, która dostarcza produkty finansowe w ramach usług finansowania pracowniczego.

Jakie dane osobowe zbiera Symmetrical?

Streszczenie:
W zależności od tego z jakich usług korzystasz, jakie zawierasz umowy i czy kontaktujesz się z nami pisemnie, online czy np. telefonicznie przetwarzamy różne dane pochodzące z różnych źródeł. Wiele danych podajesz nam sam np. wypełniając umowę lub rejestrując się w aplikacji mobilnej. Dane może nam przekazać też Twój pracodawca lub zleceniodawca. Możemy też pozyskiwać dane o Twoim urządzeniu, które wykorzystujesz do korzystania z naszych usług lub komunikacji z nami, lub dane pozyskane za pośrednictwem tego urządzenia np. dane o Twojej lokalizacji. W razie potrzeby uzyskujemy także dane od dostawców danych np. biur informacji gospodarczych.

Pisząc o danych mamy na myśli dane osobowe, czyli wszystkie informacje, za pomocą których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować oraz wszystkie dane połączone z tymi informacjami. Dane takie obejmują np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

Prosimy tylko o dane, które uznajemy za niezbędne do realizacji celu w jakim je zbieramy. Jeśli w jakiejś sytuacji podanie pewnych danych nie będzie obowiązkowe poinformujemy Cię o tym, wówczas wyłącznie do Ciebie będzie należeć decyzja o ich podaniu. Warto podkreślić, że brak podania dodatkowych danych może wpłynąć na warunki lub sposób wykonania świadczonej usługi lub zawieranej umowy.

Pełna informacja:

1. Dane osobiste
To Twoje podstawowe dane takie jak imię i nazwisko. W przypadku usług finansowania pracowniczego potrzebujemy także Twojej daty urodzenia (pozwala to Cię jednoznacznie zidentyfikować), a w przypadku usług finansowych (np. pożyczek) potrzebujemy także numeru PESEL (ew. kraju urodzenia), obywatelstwa, numeru i serii dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszkania. Wymagają od nas tego przepisy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

2. Dane kontaktowe
Dane kontaktowe to informacje umożliwiające nam bezpośredni kontakt z Tobą. Przede wszystkim jest to numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Czasami może to też być adres korespondencyjny (np. w przypadku prowadzenia korespondencji tradycyjnej).

3. Dane dotyczące historii współpracy z Symmetrical
Przechowujemy informacje o łączących nas umowach, związanych z tym rozliczeniach, poniesionych kosztach, a także ewentualnych reklamacjach.

4. Dane ekonomiczne i płatnicze
Najczęściej jest to informacja o numerze rachunku płatniczego jakim posługujesz się w swoich rozliczeniach z Symmetrical, ale mogą to też być inne informacje np. w przypadku usług finansowania pracowniczego lub usług finansowych możemy zbierać informacje o Twoich dochodach, wydatkach, majątku czy np. osobach jakie masz na utrzymaniu. Możemy podobne informacje zbierać w stosunku do osób, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe.

5. Dane dotyczące zatrudnienia
Jest to informacja o Twoim zatrudnieniu, a także współpracy (niezależnie od podstawy prawnej) z zleceniodawcami. Informacje te dotyczą stażu pracy, rodzaju i warunków umowy, zajmowanego stanowiska, sposobu naliczania wynagrodzenia.

6. Dane dotyczące lokalizacji
W przypadku korzystania z usług finansowania pracowniczego, a dokładnie usługi pozwalającej rejestrować czas pracy będziemy pozyskiwać za pośrednictwem Twojego urządzenia informacje o Twojej lokalizacji. Jest to konieczne do potwierdzenia Twojej obecności w pracy.

7. Historia korespondencji i nagrania rozmów
Staramy się archiwizować naszą korespondencje, w związku z tym przechowywać będziemy całość wymienionych z Tobą maili i listów. Może też się zdarzyć tak, że będziemy nagrywać rozmowy telefoniczne (o takim fakcie informujemy zawsze przed rozpoczęciem nagrania), wówczas też będziemy je przechowywać.

8. Dane urządzenia
Korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwia nam uzyskać informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz – zbieramy te informacje zarówno w celu optymalizowania naszych usług jak i po to, aby monitorować kwestie związane z bezpieczeństwem IT.

9. Dane pochodzące z baz zewnętrznych
W ściśle określonych sytuacjach korzystamy z zewnętrznych baz umożliwiających nam uzupełnienie danych jakie o Tobie posiadamy. Odbieramy stosowną zgodę, która pozwala nam np. zapytać biura informacji gospodarczej o Twoje ewentualne zaległości w opłacaniu rachunków lub spłacie kredytów.

10. Inne dane wymagane przepisami prawa
Przepisy prawa nakładają na nas liczne obowiązki związane z określonymi sytuacjami np. w przypadku umów o pracę musimy zbierać dane przewidziane m.in. Kodeksem pracy. Dlatego w przypadku wielu umów będziemy zbierać dane nie tylko na swoje
potrzeby, ale także w związku z wymaganiami przepisów prawa i nadzorujących naszą działalność organów.

1. Dane osobiste
To Twoje podstawowe dane takie jak imię i nazwisko. W przypadku usług finansowania pracowniczego potrzebujemy także Twojej daty urodzenia (pozwala to Cię jednoznacznie zidentyfikować), a w przypadku usług finansowych (np. pożyczek) potrzebujemy także numeru PESEL (ew. kraju urodzenia), obywatelstwa, numeru i serii dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszkania. Wymagają od nas tego przepisy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

2. Dane kontaktowe
Dane kontaktowe to informacje umożliwiające nam bezpośredni kontakt z Tobą. Przede wszystkim jest to numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Czasami może to też być adres korespondencyjny (np. w przypadku prowadzenia korespondencji tradycyjnej).

3. Dane dotyczące historii współpracy z Symmetrical
Przechowujemy informacje o łączących nas umowach, związanych z tym rozliczeniach, poniesionych kosztach, a także ewentualnych reklamacjach.

4. Dane ekonomiczne i płatnicze
Najczęściej jest to informacja o numerze rachunku płatniczego jakim posługujesz się w swoich rozliczeniach z Symmetrical, ale mogą to też być inne informacje np. w przypadku usług finansowania pracowniczego lub usług finansowych możemy zbierać informacje o Twoich dochodach, wydatkach, majątku czy np. osobach jakie masz na utrzymaniu. Możemy podobne informacje zbierać w stosunku do osób, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe.

5. Dane dotyczące zatrudnienia
Jest to informacja o Twoim zatrudnieniu, a także współpracy (niezależnie od podstawy prawnej) z zleceniodawcami. Informacje te dotyczą stażu pracy, rodzaju i warunków umowy, zajmowanego stanowiska, sposobu naliczania wynagrodzenia.

6. Dane dotyczące lokalizacji
W przypadku korzystania z usług finansowania pracowniczego, a dokładnie usługi pozwalającej rejestrować czas pracy będziemy pozyskiwać za pośrednictwem Twojego urządzenia informacje o Twojej lokalizacji. Jest to konieczne do potwierdzenia Twojej obecności w pracy.

7. Historia korespondencji i nagrania rozmów
Staramy się archiwizować naszą korespondencje, w związku z tym przechowywać będziemy całość wymienionych z Tobą maili i listów. Może też się zdarzyć tak, że będziemy nagrywać rozmowy telefoniczne (o takim fakcie informujemy zawsze przed rozpoczęciem nagrania), wówczas też będziemy je przechowywać.

8. Dane urządzenia
Korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwia nam uzyskać informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz – zbieramy te informacje zarówno w celu optymalizowania naszych usług jak i po to, aby monitorować kwestie związane z bezpieczeństwem IT.

9. Dane pochodzące z baz zewnętrznych
W ściśle określonych sytuacjach korzystamy z zewnętrznych baz umożliwiających nam uzupełnienie danych jakie o Tobie posiadamy. Odbieramy stosowną zgodę, która pozwala nam np. zapytać biura informacji gospodarczej o Twoje ewentualne zaległości w opłacaniu rachunków lub spłacie kredytów.

10. Inne dane wymagane przepisami prawa
Przepisy prawa nakładają na nas liczne obowiązki związane z określonymi sytuacjami np. w przypadku umów o pracę musimy zbierać dane przewidziane m.in. Kodeksem pracy. Dlatego w przypadku wielu umów będziemy zbierać dane nie tylko na swoje
potrzeby, ale także w związku z wymaganiami przepisów prawa i nadzorujących naszą działalność organów.

W jakim celu Symmetrical Przetwarza dane osobowe?

Streszczenie:
Przetwarzamy dane w celu wykonania umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu marketingowym, badania jakości czy chociażby dochodzenia roszczeń / obrony przed roszczeniami. Oczywiście przestrzegamy przy tym prawa ochrony danych osobowych. Niektóre z tych celów nie wymagają Twojej zgody (po prostu przetwarzanie danych jest np. niezbędne w celu wykonania zamówionej usługi, więc odbieranie dodatkowej zgody nie jest konieczne), a w przypadku, gdy taka zgoda jest wymagana zapytamy nie tylko o samą możliwość przetwarzania Twoich danych, ale także postaramy się poprosić o przedstawienie Twoich preferencji np. co do formy kontaktu jaką mamy wykorzystać przy realizacji danego celu (np. można się zgodzić na otrzymywanie informacji marketingowych mailowo, ale nie telefonicznie).

Pełna informacja:

1. Usługi finansowania pracowniczego
W celu zawarcia i wykonywania umowy na usługi finansowania pracowniczego możemy przetwarzać dane, bez Twojej zgody. Wystarczy sam fakt, że wnioskujesz lub zawierasz umowę. Warto podkreślić, iż w tym wypadku dane wykorzystywane są w celu negocjowania, przygotowania i zawarcia umowy oraz zapewnienia jest sprawnej realizacji np. poprzez możliwość jednoznacznej identyfikacji. Ten cel przetwarzania dotyczy zarówno Symmetrical Labs jak i Financials.

2. Produkty finansowe (limit, pożyczka)
Dzięki naszej aplikacji mobilnej możesz korzystać z usług finansowych, w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane, które pozwolą na zawarcie takiej umowy. Ich zakres zazwyczaj będzie szerszy niż w przypadku samych usług finansowania pracowniczego, ale podobnie jak w przypadku tych usług podstawą przetwarzania jest konieczność zawarcia i wykonania umowy. Ten cel dotyczy Symmetrical Financials, podmiotu dostarczającego Ci usługi finansowe.

3. Badanie zdolności i wiarygodności kredytowej
Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (ustaw a kredycie konsumenckim wymaga zbadania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy), konieczność zawarcia i wykonania umowy, ale także nasz usprawiedliwiony interes jako administratora Twoich danych w przypadku ubiegania się o produkty finansowe, a także w toku trwania zawartej z nami umowy o taki produkt, będziemy badać i monitorować Twoją zdolność i wiarygodność kredytową tj. Twoją możliwość spłaty rat pożyczki oraz to czy faktycznie regulujesz swoje zobowiązania finansowe. Ten cel dotyczy zarówno Symmetrical Labs (gdyż zbieranie i monitorowanie takich informacji jest jedną z funkcjonalności naszej aplikacji mobilnej dostępną dla partnerów finansowych) oraz Symmetrical Financials.

4. Badanie jakości
Chcemy udoskonalać nasze usługi, dlatego staramy się na bieżąco monitorować ich jakość. W związku z tym Twoje dane mogą być przetwarzane w celu badania jakości – w trosce o Twój komfort pytamy o zgodę i preferowany kanał kontaktu w tej sprawie.

5. Cele marketingowe
Czasami chcemy poinformować Cię o naszych usługach, przedstawić nowości czy zachęcić do korzystania z aplikacji mobilnej – wówczas przetwarzamy dane w celu marketingowym, robimy to z uwagi na nasz usprawiedliwiony interes jako administratora danych, ale masz pełne prawo się temu sprzeciwić. Dodatkowo tam, gdzie to możliwe staramy się pytać o zgodę i preferowany kanał kontaktu, tak aby zapewnić Ci wysoki komfort współpracy z Symmetrical.

6. Prowadzenie korespondencji, newsletter
Za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji (a w szczególności umieszczonych tam formularzy kontaktowych), poczty elektronicznej, a także osobiście zbieramy Twoje dane niezbędne do przesyłania korespondencji, najczęściej w odpowiedzi na Twoje zainteresowanie naszymi usługami lub pytania dotyczące naszych usług.

7. Wykonywanie umów
W przypadku innych umów niż te zawierane z naszymi klientami – czyli takich umów jak np. umowy o pracę, umowy o dostawę usług lub towarów, umowy najmu w celu zawarcia i wykonania tych umów przetwarzamy dane stron tych umów oraz ich przedstawicieli.

8. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami
Jako administrator danych mamy prawo przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia naszych roszczeń lub ochrony przed Twoimi roszczeniami. Jest to nasz usprawiedliwiony cel i nie wymaga to Twojej zgody.

9. Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Dane osobowe gromadzimy także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, głównie związanych z ustawą o rachunkowości (konieczność przechowywania dokumentów księgowych oraz umów) oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (konieczność przechowywania umów i dokumentów związanych z identyfikacją klientów korzystających z usług finansowych).

Skąd Symmetrical pozyskuje dane osobowe?

Streszczenie:

Korzystamy z różnych metod pozyskiwania Twoich danych. W pierwszej kolejności staramy się pozyskiwać dane bezpośrednio od Ciebie, dzięki temu masz wiedzę co i kiedy nam ujawniasz. Możemy także dane pozyskiwać od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – w szczególności w toku świadczenia usług finansowania pracowniczego pozwala to potwierdzić Twoje dane w wiarygodnym źródle, a jednocześnie pozwala to uniknąć niepotrzebnej biurokracji i nie musisz nam dostarczać licznych zaświadczeń czy oświadczeń dokumentujących np. fakt zatrudnienia u danego pracodawcy czy wysokość Twoich zarobków. Korzystamy też z zewnętrznych dostawców danych np. biur informacji gospodarczej. Pamiętaj, że niezbędnym zakresie wymieniamy się też danymi w ramach grupy Symmetrical, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji administracyjnych (np. takich jak obsługa korespondencji, księgowość i sprawozdawczość finansowa).

Pełna informacja:

1. Bezpośrednio od Ciebie
Podajesz nam swoje dane bezpośrednio np. wypełniając formularze, druki umów, prowadząc z nami korespondencje. Możemy je też pobrać z Twojego urządzenia wykorzystując pliki cookie. Mażemy też prosić Cię o potwierdzenie danych pozyskanych z innego źródła. Dane jakie nam przekazujesz są niezbędne do realizacji celów w jakich je zbieramy. Podanie ich jest dobrowolne, ale jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli zrealizować celu lub jego realizacja będzie utrudniona.

2. Pracodawca / zleceniodawca
W szczególności podczas świadczenia usług finansowania pracowniczego, ale często też w innych wypadkach (np. kiedy Twój pracodawca jest naszym kontrahentem i dostarcza nam usługi lub towary), otrzymujemy dane od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy. W przypadku usług finansowania pracowniczego odbywa się to za Twoją zgodą – jej wyrażenie jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług.

3. Grupa Symmetrical
Nasze spółki wymieniając się Twoimi danymi zarówno w calach administracyjnych (prowadzimy wspólną obsługę korespondencji, wspólnie zarządzamy finansami i prowadzimy sprawozdawczość, wspólnie zarządzamy ochroną danych osobowych i ryzykiem braku zgodności) jak i w celu świadczenia usług, w szczególności usług finansowania pracowniczego, w ramach których Symmetrical Labs jest dostawcą technologii i danych, a Symmetrical Financials dostawcą kapitału i usług finansowych (jako pośrednik kredytowy albo pożyczkodawca).

4. Bazy zewnętrzne
W związku z świadczeniem usług finansowania pracowniczego uzupełniamy Twoje dane o informacje pozyskane za Twoją zgodą z wyspecjalizowanych baz m.in. biur informacji gospodarczych. Są to najczęściej dane dotyczące Twojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności kredytowej, ale także informacje pozwalając nam skutecznie zarządzać bezpieczeństwem naszych produktów (np. informacje z baz dotyczących incydentów bezpieczeństwa it lub urządzeń/adresów wykorzystywanych w działaniach oszukańczych).

Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Streszczenie
Twoje dane przekazywane są tylko w sytuacji, kiedy dopuszczają to przepisy – warto jednak zaznaczyć, że nie zawsze potrzebna jest na to Twoja zgoda. Podstawą do przekazania może być wprost przepis prawa, ale także konieczność wykonania umowy lub zawarta przez nas umowa powierzenia przetwarzania, która umożliwia nam przekazanie danych naszym podwykonawcom. W przypadku powierzenia podwykonawcy przetwarzają Twoje dane tylko w zakresie i celu ściśle przez nas określonym. Staramy się wybierać tylko sprawdzonych dostawców, którym możemy zaufać, są wśród nich głównie dostawcy usług IT, księgowi oraz kurierzy. Dane przekazujemy też z Symmetrical Labs do dostawców produktów finansowych i ubezpieczeniowych, jeśli w Aplikacji wyrazisz chęć skorzystania z takich usług. Co istotne wszyscy nasi podwykonawcy, podobnie jak my, zachowują najwyższe standardy zabezpieczenia powierzonych danych z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Stanów Zjednoczonych.

Pełna informacja:
1. Podmioty z grupy Symmetrical
W ramach grupy Symmetrical dane wymieniane są dane w związku z wspólnym korzystaniem z wielu usług, infrastruktury IT, biur etc. W toku wykonywanych czynności związanych zwłaszcza z obsługą korespondencji, sprawozdawczości finansowej czy w toku wspólnego zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych oraz ryzykiem braku zgodności dane niezbędne do realizacji takich zadań mogą być przekazywane pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy.

2. Dostawcy usług finansowych i ubezpieczeniowych
W przypadku gdy w aplikacji mobilnej wyrazisz chęć skorzystania z usług instytucji finansowej (zwróć uwagę, że jedną z tych instytucji może być Symmetrical Financials) lub zakładu ubezpieczeniowego Twoje dane niezbędne w procesie zawierania umowy zostaną przekazane do tych podmiotów. Odbiorca Twoich danych powinien poinformować Cię o obowiązujących u niego zasadach przetwarzania danych osobowych (jeśli wcześniej tego nie zrobił).

3. Pracodawcy / zleceniodawcy
W toku korzystania z usług finansowania pracowniczego wymieniamy się danymi z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tych usług. Tym samym do Twojego pracodawcy może trafić informacja o wysokości Twoich zobowiązań jakie należy potrącić z Twojego wynagrodzenia lub prośba o potwierdzenie danych przekazanych przez Ciebie bezpośrednio do nas.

4. Podwykonawcy (w szczególności techniczni)
Na podstawie umów powierzenia przekazujemy dane naszym dostawcom różnych usług, z których najistotniejsze to Amazon Web Services (dzięki tej usłudze funkcjonuje nasz system wykorzystywany do świadczenia usług finansowania pracowniczego) oraz Google GSuite (tę usługę wykorzystujemy m.in. do wysyłania maili z powiadomieniami lub dokumentami niezbędnymi w toku świadczenia usług). Nasi podwykonawcy przetwarzają dane na terenie Europy i zachowują najwyższe standardy zabezpieczenia powierzonych danych. Podwykonawcą wykorzystywanym przy analizie ruchu na stronie www i przetwarzającym dane w USA jest Segment.io, Inc.

5. Bazy zewnętrzne
W ściśle określonych sytuacjach możemy przekazać zwrotnie informację np. na temat tego jak regulujesz swoje zobowiązania wobec Symmetrical do biur informacji gospodarczych. Takie przypadki regulowane są przez przepisy prawa i jeśli będzie miało to nastąpić poinformujemy Cię o tym.

6. Urzędy i instytucje państwowe
Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazywania danych różnym instytucjom Państwowym. Może się to także odbywać bez Twojej zgody, a nawet wiedzy. Nie mamy na to wpływu, jednak zawsze dołożymy wszelkich starań, aby zweryfikować prawidłowość takiego przekazania oraz żeby przekazać tylko niezbędne dane w bezpieczny sposób zapewniający poufność Twoich danych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Streszczenie:
Przysługują Ci wszystkie podstawowe uprawnienia wynikające z przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych uprawnień i np. uzyskać dostęp do swoich danych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu lub chcesz zażądać ich usunięcia wystarczy, że się z nami skontaktujesz telefonicznie, mailowo lub pisownie. Dokładamy też starań, aby zarządzanie danymi osobowymi było możliwe z poziomu aplikacji mobilnej – liczymy, że już niedługo pojawią się w niej funkcjonalności pozwalające np. zarządzać zgodami na przetwarzanie danych.

Pełna informacja:
1. Masz prawo do dostępu do swoich danych – czyli możesz nas zapytać o to jakie Twoje dane przetwarzamy. Dodatkowo możesz zapytać o: źródło pochodzenia tych danych, naszych podwykonawców mających do nich dostęp oraz innych administratorach, którzy mieli do nich dostęp. Możesz też poprosić o kopię swoich danych (także elektroniczna), którą prześlemy do Ciebie lub wskazanego przez Ciebie administratora.
2. Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych (jeśli jej nam udzielałeś), ale wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzamy je na innej podstawie (np. w związku z wymogami przepisów prawa).
3. Masz również prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych w celu marketingowym, jeśli w Twoim przypadku odbywa się to na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu, a więc bez pytania Cię o zgodę.
4. Masz prawo zgłosić do nas aktualizację lub konieczność poprawienia swoich danych.
5. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych, ale tylko jeśli nie jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania (w związku z umową lub przepisami prawa).
6. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w sytuacji, kiedy pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości ich przetwarzania (np. złożysz do nas reklamacje kwestionującą fakt zawarcia umowy).
7. Masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Okres przechowywania danych

Streszczenie:
Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w niniejszej Polityce.Pełna informacja:

1. Usługi finansowania pracowniczego
W związku z charakterem świadczonych usług biorąc pod uwagę wymagania przepisów ustawy o rachunkowości oraz obowiązujący kodeksowy termin przedawnienia roszczeń zdecydowaliśmy się przechowywać dane przez 6 lat od momentu rozwiązania umowy na świadczenie usług finansowania pracowniczego. Okres ten może ulec wydłużeniu, jeśli zgłosisz jakieś roszczenia lub reklamacje. Jeśli z jakiś względów nie doszło do zawarcia umowy dane będziemy przechowywać przez okres 6 lat od ich pozyskania.

2. Kontrahenci/współpracownicy i ich przedstawiciele
W związku z charakterem świadczonych usług biorąc pod uwagę wymagania przepisów ustawy o rachunkowości oraz obowiązujący kodeksowy termin przedawnienia roszczeń zdecydowaliśmy się przechowywać dane przez 6 lat od momentu wykonania lub rozwiązania łączącej nas umowy, albo od ostatniej transakcji lub od momentu zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia / reklamacji – cokolwiek nastąpi później.

3. Prowadzenie korespondencji
Dane osób, z którymi prowadzimy korespondencje nie dotyczącą zawieranych umów staramy się usuwać na bieżąco, nie rzadziej niż raz w roku.

4. Kandydaci do pracy
Dane osób, z którymi nie nawiązaliśmy współpracy staramy się usuwać na bieżąco, nie rzadziej niż raz w roku.

5. Pracownicy
Dane pracowników przechowujemy zgodnie z terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa pracy.
Dodatkowo wyjaśniamy, iż konieczność usunięcia danych oznacza, że usuwamy dane umożliwiającą jednoznaczną identyfikację Ciebie jako osoby fizycznej. Jednak dane zanonimizowane (tj. pozbawione Twoich danych jak imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu etc.) mogą być dalej przechowywane w celach statystycznych, badawczych i w celu ulepszania naszych usług.

Dodatkowo wyjaśniamy, iż konieczność usunięcia danych oznacza, że usuwamy dane umożliwiającą jednoznaczną identyfikację Ciebie jako osoby fizycznej. Jednak dane zanonimizowane (tj. pozbawione Twoich danych jak imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu etc.) mogą być dalej przechowywane w celach statystycznych, badawczych i w celu ulepszania naszych usług.

Informacje dotyczące plików cookie

Informacjom dotyczącym plikom cookie poświęciliśmy oddzielny dokument dostępny tutaj https://symmetrical.ai/pl/polityka-cookies/

Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się mailowo pod adresem gdpr@symmetrical.ai lub listownie pod adresem:

Symmetrical – Inspektor Ochrony Danych
Bartosz Kapuściński
Rozbrat 6/1700-451 Warszawa
Polska

Ponadto w temacie danych osobowych zawsze możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo,gov.pl), czyli polskiego organu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z ochroną danych osobowych.